เคยรู้สึกไหมว่าอาหารที่ใช้กินมีจุดเริ่มต้นอย่างไร?

แต่เดิม การกิน มีจุดประสงค์เพื่อทำให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่รอดได้ในปัจจุบัน เพื่อสืบทอดเผ่าพันธุ์ ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง และทำกิจกรรมต่างในชีวิตระหว่างวัน จากเพียงแค่นี้ จึงมีวิวัฒนาการจนกลายเป็น อาหาร ที่เพิ่มความหลากหลายในการกินจากเพื่ออยู่รอดเป็นการ ทานอาหารเพื่อความอร่อย จนสุดท้ายกลายเป็นกินเพื่อสุขภาพและโภชนาการปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และจากเพื่อ สิ่งที่สืบทอดเผ่าพันธุ์ เพื่อการอยู่รอด กลายเป็นอาหาร และสุดท้ายกลายเป็นวัฒนธรรม
เรื่อง การกินเป็นพื้นฐานธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ หลังจากที่กินอาหารดิบๆ เริ่มรู้จักการใช้ไฟ
เพื่อใช้ในการปิ้ง – ย่าง และก้าวเข้าสู่ประวัติศาสตร์ การกินอาหารของมนุษย์อย่างแท้จริง โดยการกินอาหารนั้นมีมากมายหลากหลายรูปแบบ แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศ เช่น คนที่อยู่บนภูเขาย่อมกินอาหารคนละชนิด ประเภท กับคนที่อยู่บนพื้นที่ราบ เช่นเดียวกันกับคนที่อยู่ในพื้นที่มีอากาศหนาว ย่อมต้องกินอาหารคนละประเภทกับคนที่อยู่ในพื้นที่เขตร้อน เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนั่นคือสิ่งที่กลายมาเป็นเอกลักษณ์ของอาหารในแต่ละชน ชาติ ตามแต่ยุคสมัยของประเทศนั้นๆ
ทำให้เกิดความหลากหลายของอาหาร จากที่มีเพียงการปิ้ง – ย่าง ก็เพิ่มการต้ม ทอด ผัด ตุ๋น จนกลายเป็นเมนูอาหารต่างๆ
ตามแต่ที่ประชากรในแต่ละพื้นที่จะคิดค้นได้ จนกลายเป็นอาหารประจำชาติ
สรุปได้ว่าอาหารแต่เดิมมีจุดเริ่มต้นจากการกินเพื่อความอยู่รอดในชีวิตเมื่อ เกิดความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆหลังจะเพียงกินเพื่อดำรงชีวิตกลาย เป็นการกินเพื่อ รสชาติของอาหาร จากนั้นการกินก็กลายเป็นกินเพื่อศิลปะและสุดท้ายกลายเป็นการกินเพื่อการดู และสุขภาพ แต่ถึงจะเป็นด้วยเหตุนั้นสิ่งที่ไม่สามารถหนีจากความเป็นจริงที่ว่ามนุษย์ เรานั้นมีสิ่งที่สำคัญกว่าสิ่งอื่นใดคือปัจจัยสี่ และหนึ่งในปัจจัยสี่ คือพื้นฐานทางด้านอาหาร เมื่อมนุษย์เราต้องการอาหารสิ่งที่ได้มาคือการรับประทานอาหารหรือพูดอีก อย่างหนึ่งว่าการกินนั่นเอง

Scroll to top